Административно право и процес. Данъчно право

 

„Дундов и синове”

 • устни и писмени консултации относно законови и подзаконови административни актове;
 • обжалване на нормативни, общи и индивидуални административни актове;
 • обжалване на наказателни постановления и ревизионни актове, актове за установяване на административно нарушение (АУАН), принудителна административна мярка (ПАМ) по административен и съдебен ред;
 • представителство в административни производства;
 • процесуално представителство по дела от административен, наказателно-административен характер;
 • представителство по дела срещу КАТ, НАП, Инспекция по труда, общини, КЗП, КЗК, РИОКОЗ, ДНСК, митнически органи, КЗЛД, Агенция по вписванията, АГКК (Кадастър);
 • консултации относно данъчното облагане в страната (корпоративно данъчно облагане, ДДС, данък при източника, данъчно облагане на разходи на търговски дружества, местни данъци и такси и др.);
 • анализ на приложимостта на дължимите данъци при източника на дохода и оптимизация на данъчния ефект;
 • данъчна регистрация и представителство пред данъчни органи;
 • съдействие при данъчни проверки;
 • консултиране относно прилагането на споразумения за избягване на двойно данъчно облагане;
 • анализ на данъчното законодателство на Европейския Съюз и страните членки;
 • процесуално представителство по данъчни дела.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас