Конкурентно и антимонополно право

„Дундов и синове”

Някои от услугите, предоставяни от екипа ни в тази област са:

  • консултации по съставите на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, разгласяване на производствени и търговски тайни;
  • консултации в областта на концентрацията на стопанската дейност при сливания, вливания, придобивания и други случаи, предвидени от Закона за защита на конкуренцията, правно съдействие за уведомяване и получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията;
  • консултиране на дружества с монополно и господстващо положение на пазара;
    консултиране във връзка с ограниченията към забранени споразумения, решения и съгласувани практики, касаещи пряко или непряко регулиране на цени, разпределение на пазари или източници
  • на суровини и други антиконкурентни клаузи;
  • консултации по условията за освобождаване от забраната за определени споразумения, решения и съгласувани практики, включително приложимост на групово освобождаване от забраната;
  • извършването на пълен правен анализ на търговското поведение на икономическите оператори с оглед спазване на правилата за конкуренция;
  • процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас