Обществени поръчки и концесии

„Дундов и синове”

  • пълно правно обслужване по време на цялата процедура по възлагане на обществени поръчки;
  • правна помощ и консултации при изготвяне на всички документи, необходимиза участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • представлява интересите на клиентите си при подготовка и коментари на окончателните договори – резултат от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка;
  • дава консултации по възникнали през срока на действие на договорите за възлагане на обществени поръчки въпроси;
  • осъществява представителство по повод защита интересите на клиента при обжалване на актове в рамките на проведени процедури за възлагане на обществени процедури;
  • обжалване на актове, действия и бездействия в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията, както и пред Върховния административен съд;
  • консултации по различни тръжни процедури, попадащи извън обхвата на Закона за обществените поръчки;
  • консултации по Закона за концесиите.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас