Очаквано  СТАРТИРАНЕ на ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

 

На 16.10.2020 г. изтече срокът за представяне на предложения и коментари по проектът на Условия за кандидатстване и Условията за изпълнение (и приложенията към тях) по процедурата, която Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане.

Във връзка с оптимизиране и съкращаване на сроковете за кандидатстване и оценка по дадените процедури, УО на ОПИК очаква промяна на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Непосредствено след това изменение и след разглеждане на получените коментари от обществените обсъждания се предвижда във възможно най-кратки срокове процедурата да бъде отворена за кандидатстване.

Представяме в кратко резюме новата програма „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, под формата на въпроси и отговори:

  1.  Какъв ще е размерът на безвъзмездна финансова помощ за предприятията?

Помощта ще e в размер на 50 000 лв.

  1. Кой може да кандидатства за помощта?

До участие в програмата се допускат само юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, отговарящи едновременно на следните условия:

Имат минимум две приключени финансови години (2018г. и 2019г.), в рамките на които са извършвали стопанска дейност;

Реализирали са оборот за 2019 г., в размер на поне 500 000 лв.;

Представляват малко предприятие (т.е. имат средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.);

Регистрирали са общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад  от поне  20%  спрямо  средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.;

Не са: i) в производство по несъстоятелност; ii) обявени в несъстоятелност; iii) в процедура по ликвидация; iv) преустановили дейността си; v) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност; vi) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, установено по съответния ред; vii) виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга; viii) с установени задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, надвишаващи с 1% сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.; ix) в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ; x) повлияли незаконно в процедурата по кандидатстването за помощта, установено по съответния ред; xi) представлявани от лица, осъдени за определени престъпления; xii) предприятия, заети с дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти, както и заети с производство на определени видове хранителни продукти или напитки, както и предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор.

  1. Как се подават заявленията за получаване на помощта?

Подаването на заявленията се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи с използването на валиден квалифициран електронен подпис, издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги. Към заявлението се подават допълнителни документи, установяващи покриването на изискванията за кандидатстване.

  1. Как ще се оценяват проектните предложения?

Проектните предложения ще се оценяват по различни критерии, сред които коефициенти на рентабилност на EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизация) за 2018 г. и 2019, разходи за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. и др. Проектите, получили най-много точки, се предлагат по реда на класирането до покриване на размера на бюджета за съответния сектор.

  1. Кога ще се получат средствата?

Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура е предвидено да бъде извършвано в срок от 15 работни дни от датата на сключване на административния договор. За да се сключи договорът, проектното предложение трябва да е преминало успешно през техническа и финансова оценка и да е получило необходимия брой точки.

  1. Какви ще са допустимите дейности, подлежащи на финансиране по програмата?

В рамките на оперативната програма за допустими ще се считат разходи за суровини, материали и консумативи, за възнаграждения за външни услуги и за персонал, които са направени след 01.02.2020 г. до края на изпълнение на проекта.

  1. Има ли разходи, които ще са недопустими по програмата?

Да, сред разходите, които ще се считат недопустими за покриване по програмата, са такива за: i)придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи; ii) придобиване на стоки, предназначени за продажба; iii) данъци и такси; iv) изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси; v) лизингови вноски; vi) суровини, материали и консумативи втора употреба и др.

  1. Има ли начин да повиша шанса на моето дружество да получи безвъзмездната помощ?

Да. Важно е проектното предложение да бъде заявено в системата на Оперативната програма максимално бързо след отварянето на програмата. За целта всички документи, необходими за кандидатстването, трябва да са предварително подготвени, попълнени и подписани в съответствие с изисквания на процедурата. Екипът ни е разработил въпросник, на базата на който да подготвим всичко необходимо преди да бъде отворена процедурата.

Горното предоставя обща информация по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, като не е изчерпателно и служи за ориентир. Същата може да бъде актуализирана и променена при официалното стартиране на процедурата.

В случай че имате затруднения при кандидатстването по програмата, ние от  АК „ДУНДОВ И СИНОВЕ” ще ви консултираме безплатно дали отговаряте на формалните критерии за допустимост, след което можем да  извършим  всички необходими действия за кандидатстване вкл. изготвяне и подаване на формуляра за кандидатстване, приложенията и проектната документация в ИСУН 2020.

В ситуацията на икономическата криза, вследствие на пандемията Covid-19 и в съответствие с нашата инициатива, целяща да подкрепи и облекчи българския бизнес за по-бързото справяне с последствията от пандемията. нашето възнаграждение е дължимо само при успех!

За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност, можете да се свържете с нас безплатно на: www.dundovi.com  или 0889 650009

Екипът на „ДУНДОВ И СИНОВЕ”