Дружествено право

/Корпоративно право/

 

„Дундов и синове”

Адвокатска кантора „Дундов и синове” предлага съвети за цялостно и дългосрочно корпоративно планиране на новосъздадени и функциониращи дружества. Ние имаме богат опит в областта на бизнес планирането, структурирането на инвестиции и развитието на търговската дейност на клиентите ни. Предлагаме практически съвети и ефективни решения за оптималното структуриране на нови и преструктурирането на съществуващи дружества в най-кратки срокове. Представляваме нашите клиенти пред всички съдебни инстанции при защита на корпоративните им интереси.

Някои от правните услуги на Адвокатскaкантора „Дундов и синове” в областта на дружественото право включват:

 • анализ на инвестиционните намерения и предлагане на оптималната правноорганизационна форма;
 •  учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие и на обединения на търговци (консорциуми и холдинги);
 • учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел;
 • преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне;
 • промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;
 • придобивания на дялове и акции;
 • промени в капитала, управлението и други промени в регистрацията на търговски дружества;
 • свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците;
 • свикване и провеждане на общи събрания на облигационерите;
 • консултации по всички правни въпроси, свързани с управлението на търговски дружества;
 • консултации относно производства по ликвидация на търговски дружества;
 • подготовка на търговската дейност: покупка, наем на помещения, индустриални обекти и превозни средства; набирането на персонал, снабдяване с изискваните от закона разрешителни, лицензи и данъчни регистрации и др.;
 • процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас