Трудово право, социално осигуряване и имиграция

 

„Дундов и синове”

Работата ни е насочена към предоставянето на консултации и съдействие на работодатели и/или служители по правоотношения.

 

 • изготвяне на необходимите договори и документи, свързани с възникване, съществуване и прекратяване на трудовите правоотношения;
 • изготвяне на вътрешните правила, необходими за дейността на работодателя, като трудови договори, длъжностни характеристики, правила за вътрешен трудов ред, правила за здравословни и безопасни условия на труд, заповеди на работодателя, планове за обучение и повишаване на квалификацията;
 • представителство на нашите клиенти пред контролните органи по спазване на трудовото законодателство;
 • съдействие, консултации и представителство при извънсъдебното решаване на трудови спорове;
 • консултации и процесуално представителство при водене на съдебни дела във връзка с уволнения, обезщетения и други трудови спорове;
 • консултиране на възможностите за наемане на чуждестранни работници и служители и цялостно правно съдействие във връзка с процедурите по получаване на разрешение за работа и неговото продължаване;
 • консултации и съдействие за придобиване и възстановяване на българско гражданство, вписване в съответните регистри, издаване на български документи за самоличност и др.;
 • консултации и съдействие за издаване на разрешително за работа, краткосрочно, дългосрочно и постоянно пребиваване на чужденци;
 • правна помощ в процеса на получаване на български визи за всякакви цели (влизане, пребиваване, транзитно преминаване);
 • процедура във връзка с придобиване на българско гражданство;
 • придобиване на гражданство от чуждестранни инвеститори в страната.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас