Необходими документи и разяснения при кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на микро -и малки предприятия

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Резюме на процедурата можете да прочетете тук

 

С цел улеснение можете да свалите специално разработен чеклист за самооценка на допустимостта на Вашето предприятие, съгласно известните към момента критериите(могат да бъдат актуализирани при официалното стартиране на процедурата); тук

 

Съгласно най – новата информация процедурата на кандидатстване следва да е максимално облекчена и проверките би следвало да се извършват от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ служебно.

 

 1. Документи, които КАНДИДАТА ПРЕДСТАВЯ към Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020:

 

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия по образец. Тази декларация предвижда деклариране на данни за брой персонал, годишен оборот, стойност на активите, дали предприятието е независимо, свързано или предприятие партньор, за да бъде определено дали отговаря на критериите за малко и микро предприятие.
 • Декларация за финансовите данни по образец. Образецът на тази декларация включва деклариране на данни, като например, че предприятието не е в процедура по несъстоятелност. В тази декларация се предвижда да се заяви размерът на безвъзмездната помощ, за която предприятието кандидатства; счетоводни данни като например, записан капитал, текуща печалба (загуба), стойност на оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане в лева и стойност на сумарна стойност на оборота през същия месец през 2019 г;
 • Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата – попълнен по образец;
 • Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му), като това се предвиждаше да е неприложимо за кандидатите със седалище на територията на Столична община;
 • Заявление за профил за достъп до ИСУН 2020

 

В случай че при проверката на проектното предложение бъде установена липса на документи и/или друга нередовност, оценителната комисия ще изпраща до кандидатите уведомление за установените нередовности посредством ИСУН 2020. Кандидатите следва да представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. Уведомленията за установени нередовности ще се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата, като кандидатът ще бъде известяван за посоченото електронно чрез електронния адрес, асоцииран към неговия профил. За дата на получаване на уведомлението се счита датата на изпращането му в ИСУН 2020.

 

 1. Документи, който управляващият орган ще набави СЛУЖЕБНО са следните:

 

 • Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата(издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му)

 

или

 

Удостоверение от Националната агенция за приходите за наличие на задължения на кандидата, от което да е видно че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година;

 

 • Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на УО

 

В случаите когато в рамките на служебната проверка бъде установено наличието на задължение, кандидатите ще бъдат уведомени за това с изпращане на искане за отстраняване на нередовност. За да удостовери погасяването на задължението кандидатът следва да представи Удостоверение от Столична община/Удостоверение от НАП, издадено след датата, на която е получено уведомлението за отстраняване на нередовност.

 

От Удостоверението следва да е видна липсата на задължения или размерът на неплатените задължения следва да е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година.

 

Кандидат, който видно от Удостоверението има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност. За тази цел кандидатът може да представи следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

 

 • Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – оригинал или копие, заверено от кандидата.

 

ВАЖНО: Служебна проверка е възможно да бъде извършена по отношение на лица, които са родени в България и не са осъждани. В случай че свидетелство за съдимост не може да бъде издадено по служебен път и не е приложено от кандидата, ще бъде изпратено искане за отстраняване на нередовност.

 

Когато за някое от горепосочените лица свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя и в легализиран превод – оригинал или копие, заверено от кандидата. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

 

 • По отношение на издаваните от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ документи, във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, Управляващият орган ще изисква тази информация по служебен път.

 

ВАЖНО: В случай че се установят нарушения във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и същите могат да бъдат отстранени, до кандидата ще бъде изпратено искане за отстраняване на нередовност.

 

ВАЖНО: В случай че кандидатите разполагат с документите по т.2 е допустимо да ги сканират и приложат в т.12 „Прикачени електронно подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване при подаване на проектното предложение, с оглед осигуряване на процесуална бързина и икономия.

 

ВАЖНО: Управляващият орган може да извършва и други служебни проверки относно верността на данните в представените от кандидатите документи, включително чрез запитвания до Националната агенция по приходите, Националния статистически институт, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и други институции.

 

По всяко време, Управляващият орган може да извърши документална проверка на декларираните от кандидатите данни и/или да изиска допълнителна информация или разяснения от тях.

 

При деклариране на неверни данни от страна на кандидатите ще бъде уведомявана прокуратурата.

 

Горното предоставя обща предварителна информация, като не е изчерпателно и служи за ориентир при кандидатстване по проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“Същата може да бъде актуализирана и променена при официалното стартиране на процедурата.

 

В случай че имате затруднения при кандидатстването по програмата, ние от  АК „ДУНДОВ И СИНОВЕ” ще ви консултираме безплатно дали отговаряте на формалните критерии за допустимост, след което можем да  извършим  всички необходими действия кандидатстване вкл. изготвяне и подаване на формуляра за кандидатстване, приложенията и проектната документация в ИСУН 2020.  

 

За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност, можете да се свържете с нас безплатно на: www.dundovi.com  или 0889 650009

 

Екипът на „ДУНДОВ И СИНОВЕ”

 

Приложения:

 

 Кратка информация за условията за кандидатстване (резюме);

 

Списък на селските общини  и карта на селските общини, от които кандидатите са недопустими по тази програма;

 

 Чеклист за самооценка на допустимостта на Вашето предприятие, съгласно критериите, които към момента са известни (могат да бъдат актуализирани при официалното стартиране на процедурата);

 

Важно!: За да сте допустим кандидат в процедурата, при попълване на чеклиста за самооценка на допустимостта, е необходимо да сте посочили отговор “Да” на всички критерии.