Обявена за повторно  обществено обсъждане е процедура за подбор на проекти „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19″

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за повторно обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Повторно обществено обсъждане е във връзка с получените в рамките на първото обществено обсъждане предложения и направените съществени промени в критериите за допустимост, условията и пакета документи за кандидатстване, включително включването на техническа и финансова оценка.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 102 258 376,24 евро/ 200 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 150 000 лева.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на средните предприятия във всеки от секторите. В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган може да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Основни параметри на обявената за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са следните:

 1. Допустими кандидати са:
 • търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • да има две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност
 • отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия / численост на персонала от 50 – 250/
 • да са реализирали оборот през 2019 г. в размер на минимум 1 000 000 лв.
 • да е регистрирал спад поне 20% в оборота за посочения от него календарен месец от 2020 г.( в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване) спрямо оборота за същия месец от 2019 г.
 • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат да не е в затруднено положение(по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.
 • да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината
 1. Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на проект:
 • минимална стойност: 30 000 лева
 • максимална стойност: 150 000 лева

Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 3% от „нетните приходи от продажби“, декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

 1. Срок на изпълнение на проектите: 3 месеца
 2. Допустими разходи:Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:
 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г. За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г., но не повече от 2000 лв.
 1. Недопустими по процедурата са следните видове разходи:
 • разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • разходи за краткотрайни активи, извън посочените в т.14.2;
 • разходи за стоки, предназначени за продажба;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за данъци и такси;
 • разходи, финансирани с публични средства;
 • разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
 • разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
 • разходи за лизингови вноски;
 • разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите
 1. Кандидатстване:Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). За целта ще е необходимо използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или упълномощено от него с изрично пълномощно лице.
 2. Срок за кандидатстване: 30 дни от датата на обявяване на процедурата 

 Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях  по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са публикувани на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020. Предложения и коментари могат да се приемат  в срок до 16:30 ч. на 29.06.2020 г. (включително) 

Горното предоставя обща информация на обявената за повторно обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, като не е изчерпателно и служи за ориентир. Същата може да бъде актуализирана и променена при официалното стартиране на процедурата.

В случай че имате затруднения при кандидатстването по програмата, ние от  АК „ДУНДОВ И СИНОВЕ” ще ви консултираме безплатно дали отговаряте на формалните критерии за допустимост, след което можем да  извършим  всички необходими действия за кандидатстване вкл. изготвяне и подаване на формуляра за кандидатстване, приложенията и проектната документация в ИСУН 2020.  

За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност, можете да се свържете с нас безплатно на: www.dundovi.com  или 0889 650009

Екипът на „ДУНДОВ И СИНОВЕ”

Повече за нашата  инициатива, целяща да подкрепи и облекчи българския бизнес за по-бързото справяне с последствията от пандемията ТУК