ОТПУСКАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 40 МЛН. ЛВ.  БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

АКТУАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 16:00 ЧАСА СА ПОСТЪПИЛИ 23 598 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Поради изключително големият обществен интерес към процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Министерство на икономиката предвижда да осигури допълнителен финансов ресурс в размер на 40 000 000 лева за процедурата. След няколко дни, въз основа на направен анализ, Министерство на икономиката ще обяви официално стойността на допълнителните средства.

От 20.05.2020г. е започнало разглеждане на подадените заявления като най-рано след 5 дни се очакват първите плащания.

Актуалната информация  към 16:00 часа /21.05.2020г./: подадени са 23598 проектни предложения, които превишават първоначално предвидената безвъзмездната финансова помощ по процедурата от 173 000 000 лева. Предвижда се след анализ на подадените заявления общият размер на помощта да бъде увеличен до 200 – 220 млн. лева.

В началото на юни 2020 година се предвижда да стартира и подобна процедура за подпомагане на средните предприятия. Очакваният ресурс е от около 159 млн. лева, като фирмите ще могат да получат до 100 000 лева.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно.

ВАЖНО!!!

Процедурата е активна в ИСУН 2020 и проектните предложения могат да се подават. Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.06.2020 г.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева. Предвижда се след анализ на подадените заявления общият размер на помощта да бъде увеличен до 200 – 220 млн. лева.

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства, съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

По процедурата са допустими следните видове разходи:

1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;

– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

– Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Горното предоставя обща информация, като не е изчерпателно и служи за ориентир при кандидатстване по проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

В случай че имате затруднения при кандидатстването по програмата, ние от  АК „ДУНДОВ И СИНОВЕ” ще ви консултираме безплатно дали отговаряте на формалните критерии за допустимост, след което можем да  извършим  всички необходими действия кандидатстване, вкл. изготвяне и подаване на формуляра за кандидатстване, приложенията и проектната документация в ИСУН 2020.

 

За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност, можете да се свържете с нас безплатно на: www.dundovi.com  или 0889 650009

 

Екипът на „ДУНДОВ И СИНОВЕ”

Приложения:

Чеклист за самооценка на допустимостта на Вашето предприятие, съгласно критериите, които към момента са известни (могат да бъдат актуализирани при официалното стартиране на процедурата) – валиден към 21.05.2020 година;

ВАЖНО!!!: За да сте допустим кандидат в процедурата, при попълване на чеклиста за самооценка на допустимостта, е необходимо да сте посочили отговор “Да” на всички критерии.