Очаквано  СТАРТИРАНЕ на ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ по оперативна програма „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ 

На 22.10.2020 г. изтече срокът за представяне на предложения и коментари по проектът на Условия за кандидатстване и Условията за изпълнение (и приложенията към тях) по процедурата, която Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане.

Във връзка с оптимизиране и съкращаване на сроковете за кандидатстване и оценка по дадените процедури, УО на ОПИК очаква промяна на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Непосредствено след това изменение и след разглеждане на получените коментари от обществените обсъждания се предвижда във възможно най-кратки срокове процедурата да бъде отворена за кандидатстване.

Представяме в кратко резюме новата програма „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“, под формата на въпроси и отговори:

1.Какъв ще е размерът на безвъзмездната финансова помощ за предприятията?

Размерът на безвъзмездната финансова помощ ще бъде различен за отделните категории предприятия. По-конкретно, тя ще бъде:

 • От 3 000 лв. до 15 000 лв. – за микропредприятията;
 • От 10 000 лв. до 30 000 лв. – за малките предприятия;
 • От 25 000 лв. до 75 000 лв. – за средните предприятия.

2.Необходимо ли е съфинансиране от кандидатите?

Да. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 70 %, като остатъкът от общите допустими разходи по проекта следва да е съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

3.Какви други изисквания за кандидатстване поставя програмата?

Кандидатите трябва да:

 • Имат една приключена финансова година (2019 г.), в рамките на която са извършвали стопанска дейност и са реализирали нетни приходи от продажби в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 • Поне 30 000 лв. – за микропредприятия;
 • Поне 200 000 лв. – за малко предприятие;
 • Поне 1 000 000 лв. – за средно предприятие;

Заявяват финансова подкрепа само за основната си икономическа дейност.

 1. Как се подават заявленията за получаване на помощта?

Подаването на заявленията се извършва изцяло по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.

5.Как ще се оценяват проектните предложения?

Проектните предложения ще се оценяват по различни критерии, сред които коефициенти на рентабилност на EBITDA (печалба преди лихви, данъци, амортизация) за 2018 г. и 2019, разходи за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г., както и обосновка на наличието на пряка връзка между пандемията COVID-19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности.

Проектите, получили най-много точки, се предлагат по реда на класирането до покриване на размера на бюджета за съответния сектор.

6.Кога ще се получат средствата?

Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура е предвидено да бъде извършвано като окончателно плащане в размер на общата стойност на общите потвърдени разходи. То се извършва след одобрението на финалния отчет за проекта, придружен с искане за плащане в съответствие. С други думи, част от направените разходи от всеки кандидат ще подлежат на възстановяване, съобразно процента на съфинансиране, определен по програмата.

Предвижда се и възможност за авансово финансиране до 40% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ. Условие за неговото извършване е предоставянето от страна на бенефициера на банкова гаранция за изпълнение, покриваща пълния размер на исканата авансова сума.

 1. Какви ще са допустимите разходи по програмата?

В рамките на оперативната програма за допустими ще се считат разходи за закупуване/осигуряване на:

 • Условия за работа от разстояние чрез – хардуер и софтуер за отдалечен достъп (например:компютри, сървъри, софтуер за отчитане на дистанционна работаи др.);
 • Колективни средства за защита (например: термометри, термокамери, пречистватели за въздух, автоматични диспенсерии др.);
 • Oсигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място (например: поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудванеи др.);
 • Обособяване на отделни потоци на движение (например: нов вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати / автоматично осветлениеи др.);
 • Климатизация и вентилация, поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация, въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха;

Горното предоставя обща информация по процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“, като не е изчерпателно и служи за ориентир. Същата може да бъде актуализирана и променена при официалното стартиране на процедурата.

В случай че имате затруднения при кандидатстването по програмата, ние от  АК „ДУНДОВ И СИНОВЕ” ще ви консултираме безплатно дали отговаряте на формалните критерии за допустимост, след което можем да  извършим  всички необходими действия за кандидатстване вкл. изготвяне и подаване на формуляра за кандидатстване, приложенията и проектната документация в ИСУН 2020.

В ситуацията на икономическата криза, вследствие на пандемията Covid-19 и в съответствие с нашата инициатива, целяща да подкрепи и облекчи българския бизнес за по-бързото справяне с последствията от пандемията. нашето възнаграждение е дължимо само при успех!

За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност, можете да се свържете с нас безплатно на: www.dundovi.com  или 0889 650009

Екипът на „ДУНДОВ И СИНОВЕ”